Tarım Sigortası

Devlet Destekli Tarım sigortası poliçeleri kurumumuz aracılığı ile TARSİM A.Ş (Tarım Sigortaları Havuzu İşletmesi A.Ş) sistemi kullanılarak oluşturulmaktadır.

Zurich Sigorta’nın sunmakta olduğu Tarım Sigortaları:

 • Bitkisel Ürün Sigortası,
 • Sera Sigortası,
 • Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası,
 • Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası,
 • Kümes Hayvanları Hayat Sigortası,
 • Su Ürünleri Sigortası.

Devlet Destekli Tarım Sigortalarında, poliçede yazılı primin %50'si devlet tarafından karşılanır. Sigortalı tarafından ödenecek olan prim bilgisini ise, aşağıda her bir Tarım Sigortası için yapılan detaylı açıklamalarda bulabilirsiniz.


Bitkisel Ürün Sigortası

Tüm bitkisel ürünler için dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, sel ve su baskını risklerinin neden olduğu miktar kaybı sigorta kapsamındadır.

Ayrıca kapsamda

 • Meyvelerde don riskinin neden olduğu miktar kaybı,
 • Meyveler, yaş sebzeler ve kesme çiçeklerde dolu riskinin neden olduğu kalite kaybı

bulunmaktadır.

Primlerin Ödenmesi

Bitkisel Ürün Sigortalarında, poliçede yazılı primin %50'si Devlet tarafından karşılanır. Meyveler ürünlerinde, Dolu paket teminatına ek olarak don teminatı alınmış ise, Sadece Don teminatında primin üçte ikisi Devlet tarafından karşılanır.

Sigortalı tarafından ödenecek olan primin % 25'i peşin alınır; kalan prim tutarı da en geç hasat sonunda 1 ay içinde tahsil edilir.

İşleyiş ve Hasar Organizasyonu

Çiftçinin sigorta işlemlerini gerçekleştirebilmesi için öncelikle o yıla ait arazi ve ürün bilgilerine dair ÇKS (çiftçi kayıt sistemi) kayıtlarının güncel olması gerekmektedir. ÇKS kayıtlarını güncellemiş olan çiftçi ürününü sigortalatmak için Tarsim'e üye bir sigorta şirketi olan Zurich Sigorta’ya veya acentesine başvurur. Zurich Sigorta veya acente Tarsim' in sistemine girerek çiftçi bilgilerinin sorgulanmasını yapar. Onaylanan bilgilere ait poliçeyi düzenleyerek çiftçiye verir.

Hasar ihbarları, Zurich Sigorta ya da acentesi aracılığıyla sistem üzerinden rizikonun gerçekleştiği tarihten itibaren en kısa sürede Havuz merkezine yapılır.

Hasar tespitleri Tarım Sigortaları Havuzu İşletmesi A.Ş. (TARSİM) tarafından görevlendirilen eksperler tarafından yapılır, kesinleşen ve onaylanan tazminat miktarları en geç 30 gün içinde yine TARSİM tarafından sigortalıya banka kanalıyla ödenir.

Sera Sigortası

Sera yapı malzemeleri, içindeki teknik donanım ve serada yetiştirilen bitkisel ürünler için dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, taşıt çarpması, heyelan, kar ve dolu ağırlığı, sel ve su baskını risklerinin neden olduğu miktar kaybı sigorta kapsamındadır. Fırtına, hortum, heyelan, kar ve dolu ağırlığı, sel ve su baskını risklerine karşı sigorta yapılabilmesi için, risk incelemesi yapılması ve seranın aranılan vasıflara uygun bulunması şarttır.

Primlerin Ödenmesi

Sera Sigortalarında, poliçede yazılı primin %50'si Devlet tarafından karşılanır. Sigortalı tarafından ödenecek olan primin %25'i peşin alınır; kalan %75'i de vadeli olarak (1 Ağustos - 31 Aralık tarihleri arası tanzim eden poliçelerde takip eden yılın MAYIS ayı sonu; 01 Ocak - 31 Temmuz tarihleri arası tanzim eden poliçelerde ise KASIM ayı sonu) tahsil edilir.

İşleyiş ve Hasar Organizasyonu

Çiftçi, sigorta işlemlerini gerçekleştirebilmesi için öncelikle Örtü Altı Kayıt Sistemindeki o yıla ait sera ve içindeki ürün bilgilerinin güncel olması gerekir. Kayıtlarını güncellemiş olan çiftçi ürününü sigortalatmak için Tarsim'e üye bir sigorta şirketi olan Zurich Sigorta veya acentesine başvurur. Sigortacı, sigorta ettirenin beyanı ile düzenlenen önbilgi formunun sisteme kayıt edilmesiyle risk inceleme organizasyonunu başlatır. Yapılacak risk incelemesi ile sigortalanacak seraya ait özellikler belirlenir ve sisteme kayıt edilir. Seranın özellikleri ile belirlenen risk grubuna göre sera genel ve teknik şartları, tarife ve talimatlar doğrultusunda poliçe, sigorta şirketi tarafından düzenlenir.

Hasar ihbarları, en geç 24 saat içinde doğrudan ya da acente aracılığı ile Tarsim' e yapılır.

Hasar tespitleri Tarım Sigortaları Havuzu İşletmesi A.Ş. (TARSİM) tarafından görevlendirilen eksperler tarafından yapılır, kesinleşen ve onaylanan tazminat miktarları en geç 30 gün içinde yine TARSİM tarafından sigortalıya banka kanalıyla ödenir.

Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası

Ön soy kütüğüne, Soy kütüğüne ve Hayvan Kayıt Sistemine (TÜRKVET'e) kayıtlı süt sığırları ile Hayvan Kayıt Sistemine (TÜRKVET'e) kayıtlı olan besi sığırları (erkek) için;

 • Genel Şartlarda yazılı istisnalar dışında kalan, her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale,
 • Her türlü kazalardan, yılan ve böcek sokması,
 • Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler,
 • Her türlü doğal afetler ve güneş çarpmaları,
 • Yangın ve infilak sebebiyle meydana gelen, ölüm ve mecburi kesim riskleri ile teknik şartlar çerçevesinde süt sığırları için yavru atma riski, sigorta kapsamındadır.

Primlerin Ödenmesi

Büyükbaş Hayvan Sigortalarında, poliçede yazılı primin %50'si Devlet tarafından karşılanır. Sigortalı tarafından ödenecek olan primin %25'i peşin alınır, kalan prim tutarı da en fazla 5 taksitle tahsil edilir.

Çiftçi; Önsoykütüğü, Soykütüğüne ve Hayvan Kayıt Sistemi (TÜRKVET)'e kayıtlı hayvanlarını sigortalatmak için Tarsim'e üye bir sigorta şirketi olan Zurich Sigorta’ya veya acentesine başvurur. Tarsim tarafından yaptırılan risk inceleme işleminden sonra poliçe düzenlenir.

Büyükbaş Hayvan Sigortalarında; Tarım Sigortaları Havuzu İşletmesi A.Ş. (TARSİM) tarafından görevlendirilen veteriner hekim hasar ihbarı yapılan hayvanı en kısa süre içersinde görüp, gerekli incelemesini yaparak "Çiftlik Hayvanları Sigortaları Büyükbaş Hayvan Hasar Raporu"nu düzenler. Ve kesinleşen tazminat miktarları en geç 30 gün içinde yine TARSİM tarafından sigortalıya banka kanalıyla ödenir.

Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası

Çiftçi Kayıt Sistemine entegre edilmiş Hayvan Kayıt Sistemine (Türkvet’e) kayıtlı olan damızlık koyun ve keçi ile damızlık koç ve tekeler için;

 • Genel Şartlarda yazılı istisnalar dışında kalan, her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale,
 • Her türlü kazalardan, vahşi hayvan saldırısı, yılan ve böcek sokması,
 • Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler,
 • Her türlü doğal afetler ve güneş çarpmaları,
 • Yangın ve infilak sebebiyle meydana gelen, ölüm ve mecburi kesim riskleri ile teknik Şartlar çerçevesinde süt sığırları için yavru atma riski, sigorta kapsamındadır.

Primlerin Ödenmesi

Hayvan Hayat Sigortalarında, poliçede yazılı primin %50'si Devlet tarafından karşılanır. Sigortalı tarafından ödenecek olan primin %25'i peşin alınır, kalan prim tutarı da en fazla 5 taksitle tahsil edilir.

İşleyiş ve Hasar Organizasyonu

Çiftçi; Çiftçi Kayıt Sistemine entegre edilmiş Hayvan Kayıt Sistemine (Türkvet’ e) kayıtlı olan damızlık koyun ve keçi ile damızlık koç ve tekelerini sigortalatmak için Tarsim' e üye bir sigorta sirketi olan Zurich Sigorta’ya veya acentesine başvurur. Tarsim tarafından yaptırılan risk inceleme işleminden sonra poliçe düzenlenir.

Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortalarında; Tarım Sigortaları Havuzu İşletmesi A.Ş. (TARSİM) tarafından görevlendirilen Veteriner Hekim hasar ihbarı yapılan hayvanı en kısa süre içersinde görüp, gerekli incelemesini yaparak "Çiftlik Hayvanları Sigortaları Küçükbaş Hayvan Hasar Raporu"nu düzenler ve kesinleşen tazminat miktarları en geç 30 gün içinde yine TARSİM tarafından sigortalıya banka kanalıyla ödenir.

Kümes Hayat Sigortası

Kapalı sistemde üretim yapan, bio-güvenlik ve hijyen tedbirlerini almış tesislerde yetiştirilen Kümes hayvanları için;

 • Genel şartlarda yazılı istisnalar dışında kalan, her türlü kanatlı hayvan hastalıkları,
 • Her türlü kazalar ve zehirlenmeler,
 • Her türlü doğal afetler,
 • Yangın veya infilak sebebiyle meydana gelen ölümler, zorunlu öldürme ve mecburi kesim riskleri sigorta kapsamındadır.

Primlerin Ödenmesi

Kümes Hayvanları Sigortalarında, poliçede yazılı primin %50'si Devlet tarafından karşılanır. Sigortalı tarafından ödenecek olan primin %25'i peşin alınır, kalan prim tutarı da en fazla 5 taksitle tahsil edilir. Broiler sigortalarında primin tamamı peşin tahsil edilir.

İşleyiş ve Hasar Organizasyonu

Çiftçi, biogüvenlik ve hijyen kuralları sağlanmış kapalı sistemde yetiştirilen kümes hayvanlarını sigortalatmak için Tarsim'e üye bir sigorta şirketi olan Zurich Sigorta’ya veya acentesine başvurur. Tarsim tarafından yaptırılan risk inceleme işleminden sonra poliçe düzenlenir.

Kümes Hayvanları Sigortalarında; Tarım Sigortaları Havuzu İşletmesi A.Ş. (TARSİM) tarafından görevlendirilen Veteriner Hekim hasar ihbarı yapılan hayvanları / kümesi en kısa süre içersinde görüp, gerekli incelemesini yaparak "Çiftlik Hayvanları Sigortaları Kanatlı Hayvan Hasar Raporu" nu düzenler. Ve kesinleşen tazminat miktarları en geç 30 gün içinde yine TARSİM tarafından sigortalıya banka kanalıyla ödenir

Su Ürünleri Sigortası

Su Ürünleri Sigortası ile sigortaya kabul edilen su ürünleri tesislerinde;

 • Genel şartlarda yazılı istisnalar dışında kalan her türlü hastalık,
 • Yetiştiricinin kontrolü dışındaki kirlenme ve zehirlenmeler,
 • Her türlü doğal afet,
 • Kazalar,
 • Predatörler,
 • Alg patlaması, sebebiyle su ürünleri stokunda meydana gelen ölümler ve fiziksel kayıplar sigorta kapsamındadır

Primlerin Ödenmesi

Su Ürünleri Sigortasında, poliçede yazılı primin %50'si Devlet tarafından karşılanır. Yetiştirme planında beyan edilen aylık ortalama stok değeri üzerinden hesaplanan depo-geçici- prim tutarının sigortalı tarafından ödenecek kısmının %25'i peşin alınır, kalan prim tutarı da en fazla 5 taksitle tahsil edilir. Poliçe bitiminde; yetiştirme süresi boyunca gerçekleşmiş olan aylık ortalama stok değerleri esas alınarak yapılan prim hesabına göre gerekli prim ayarlaması yapılır.

İşleyiş ve Hasar Organizasyonu

Su ürünleri yetiştiricisi, su ürünlerini sigortalatmak için Tarsim'e üye bir sigorta şirketi olan Zurich Sigorta’ya ya da acentesine başvurur. Tarsim tarafından yaptırılan risk inceleme işleminden sonra poliçe düzenlenir.

Su Ürünleri Sigortasında; Tarım Sigortaları Havuzu İşletmesi A.Ş. (TARSİM) tarafından görevlendirilen Veteriner Hekim hasar ihbarı yapılan su ürünleri stoklarını en kısa süre içersinde görüp, gerekli incelemesini yaparak "Su Ürünleri Sigortaları Hasar Raporu"nu düzenler. Ve kesinleşen tazminat miktarları en geç 30 gün içinde yine TARSİM tarafından sigortalıya banka kanalıyla ödenir.

YETKİLİ ACENTELİKLERİMİZ

  0(544)619-5851